Ytterligare 200 bostäder och lokal för livsmedelsbutik i Väsjön

Visionsbild över Väsjön. Magnolia Bostad. Bild: HISM_Fritzell/pantzar

Nu är det klart vem som vinner möjligheten att bygga ytterligare två bostadskvarter vid Väsjö torg i Sollentuna. Beslutet togs av kommunstyrelsens arbetsutskott 30 maj. Enligt de vinnande förslagen kommer Magnolia Bostad att bygga cirka 116 hyresrätter och en matbutikslokal i ena kvarteret, och runt 85 bostadsrätter samt en lokal för social samvaro i grannkvarteret.

Markförsäljningsavtal mellan Sollentuna kommun och Magnolia Bostad planeras tecknas efter sommaren. Byggstart beräknas ske under 2023 och preliminär inflyttning 2025.

– Det är mycket glädjande att utbyggnaden kring Väsjö torg nu tar ytterligare ett steg. De nya kvarteren blir inte minst genom att en matbutik tillförs ett viktigt tillskott för att fortsatta utveckla Väsjön till en hållbar och trivsam stadsdel, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna kommuns kommunstyrelse.

– Vi ser att det vinnande förslaget väl motsvarar kommunens mål för hur vi vill att Väsjö torg och övriga Väsjön ska utvecklas. Kvarteren har en egen karaktär som bidrar till Väsjö torgs identitet. Idén till samlingslokal som möjliggör och bjuder in till samtal, möten och utbyte mellan de boende i området är också ett plus, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsnämnd.

I kommunens arbete med att utse byggherrar till Väsjö torg är det viktigt att hitta aktörer som kan leva upp till Väsjöns vision om småskalighet och variation. Samtidigt vill kommunen att det som byggs bidra till en blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer, både hyresrätter och bostadsrätter. 

Kommunens bedömning är att Magnolia Bostads förslag med både lägenheter och radhus bidrar till en god gestaltning som lever upp till ambitionerna för Väsjö torg. Fasaderna är av trä och taken utformas med en blandning av gröna tak, solpaneler och takterrasser. Gårdarna är grönskande och lokalanpassade. 

Fokus på mat och socialt umgänge

Enligt Magnolia Bostadss förslag ska de nya kvarteren bidra till en familjär och aktiv stadsdel där hållbarhet och möten står i fokus. Ambitionen är att utveckla en attraktiv plats för aktiva människor i alla åldrar. Funktioner som man vill stimulera är exempelvis delningsekonomi och mobilitetslösningar. 

I kvarteret närmast Edsbergs allé ingår den planerade matbutiken i Väsjön. I det andra kvarteret är att det tänkt att både bostäder och en samlingslokal för hela Väsjön ska inrymmas. 

Andra av fem markförsäljningsetapper

Det var i december 2021 som Sollentuna kommun bjöd in till en markförsäljningstävling för tre lotter, fördelat på fyra bostadskvarter i Väsjö torg. Totalt kom 24 intresseanmälningar in till det som nu blir den andra etappen i Väsjö torgs utbyggnad. 

De förslag som valdes ut efter tävlingens kvalificeringsfas utvärderades utifrån pris (20%), gestaltning (30%) samt kvaliteten och genomförbarheten av projektförslaget (50%).

Magnolia Bostad har genom tävlingen nu vunnit rätten att förhandla fram avtal med kommunen i syfte att köpa marken och bygga kvarteren. När det gäller den tredje lotten, som möjliggör bostäder i två kvarter närmare sjön, så avgörs den delen av tävlingen efter sommaren 2022.

I den första etappen av Väsjö torgs utbyggnad har produktionen startat i tre intilliggande bostadskvarter längs Slalomvägen: De första bostäderna här beräknas vara inflyttningsklara från hösten 2023.

Under 2022 fortsätter planeringen för försäljning av ytterligare byggrätter på Väsjö torg. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas i Väsjöns mest centrala del fram till omkring 2029.

Bostadsproduktion i övriga Väsjön

Även i övriga delar av Väsjön pågår produktionen av bostäder. Kring Kastellgården pågår flera bostadsbyggen och i Norra Väsjön, där marken huvudsakligen ägs av privata aktörer, är produktionen inom kort också igång i delen närmast Gustavsbergsleden. 

Enligt den utvecklingsstrategi som kommunen beslutade 2020 ligger fokus just nu på att bygga klart i de detaljplaneområden i Väsjön som redan påbörjats. 

Under 2022 färdigställs också den södra delen av det s k blågröna stråket som går genom Väsjön, innehåller en lekplats och kopplar samman Törnskogen och Rösjöns naturreservat. 

När det gäller utbyggnad av service så kommer nya Väsjöskolan att öppnas när den andra etappen av Väsjö torg blir klar. Dessförinnan beräknas Södersätra förskola kunna öppnas i privat regi. 

Total
0
Shares