Sollentuna Sveriges bi-vänligaste kommun i år igen 2022

Blomrik vägsslänt i Silverdal i Sollentuna.

Sollentuna kommun hamnar på förstaplatsen även 2022 i Naturskyddsföreningens årliga kartläggning över kommunernas arbete med att gynna bin och andra pollinatörer. 

Naturskyddsföreningen har tagit fram en ny rapport ”Sveriges bi-vänligaste kommun 2022”. Rapporten bygger på enkätundersökningar där landets kommuner har svarat på frågor om deras planerade och praktiska arbete med bin och andra pollinatörer. Sollentuna kommun hamnar på förstaplats av landets 290 kommuner. 

Sollentuna kommun behåller förstaplatsen genom att vi har fortsatt det tidigare arbetet men även gjort vissa nya förbättringar för att gynna bin och andra pollinatörer. Att vi behåller förstaplatsen bygger på att vi har bra kunskapsunderlag för att gynna pollinatörer. Vi har åtgärdsprogram som stöd för den praktiska skötseln. Vi gör skötselåtgärder som ökar landskapets innehåll av blommor, buskar och träd som innehåller nektar och pollen som mat till pollinatörer. Vi ser till att naturen innehåller bra boplatser i sandmarker och i döda träd. Det är också viktigt att det finns bra gröna stråk mellan boplatser och födosöksområden. Naturen måste ha en fungerande grön struktur som gynnar den biologiska mångfalden. En ny fråga i årets enkät gäller skötseln för att gynna blomrika vägkanter. Sen slåtter av vägkanter gör att många blommar hinner blomma och sprida sina frön. Utmed de slingrande grusvägarna i kommunens naturreservat kan besökare och insekter njuta av en blommande mångfald. Det finns fler vägar i kommunen där vi kan utveckla blomrikedomen.

Det viktigaste för pollinatörer och även annan biologisk mångfald är att landskapet ger så goda förutsättningar som möjligt för olika arter. Kommunens mål är att långsiktigt återskapa ett landskap med både stad och natur där biologisk mångfald gynnas. Ett landskap som gynnar pollinatörer resulterar också i ett landskap som är fungerande för många andra organismgrupper. Det är också ett landskap som ger hög kvalitet i naturupplevelser för våra kommuninvånare.

– Vilda bin och pollinerare trivs utmärkt i ett omväxlande och blomrikt landskap, den sortens landskap som också vi människor får stor glädje utav. I Sollentuna är vi stolta över att ha ett stort utbud av naturområden och parker, där vi löpande jobbar med skötseln på ett sätt som gynnar pollinerare. Utöver att detta är bra för naturområden och parker kommer det också trädgårdar och andra delar av kommunen till del. Detta är en av många anledningar till att vår kommun har en livsmiljö som uppskattas av de många som lever, bor och verkar här, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i natur- och tekniknämnden. 

– Att skydda och utveckla den biologiska mångfalden är oerhört viktig och ingenting som sker av sig själv. Pollinatörer som bin är otroligt viktiga för ekosystemet och många andra organismer, men bidrar även till blomstrande och vackra naturområden vi människor kan njuta av. Vårt långsiktiga arbete, en gedigen plan för urban grönstruktur kombinerat med våra väldigt duktiga och drivna naturvårdare ger resultat för miljön och våra småkryp. Det känns mycket glädjande och kommer gynna oss alla, människor som bin, säger Jonas Riedel, ordförande i klimatnämnden. 

Exempel på hur Sollentunas arbetar för att återskapa och förbättra marker för pollinatörer

  • Sollentuna har under flera år satsat på att gynna pollinerande insekter för att stärka den biologiska mångfalden i naturen. Det gäller att ha kunskap om landskapets innehåll och funktion för pollinerare. Men också att ha bra skötselunderlag och att utföra den praktiska skötseln.
  • Sollentuna kommun har under senare år arbetat inom naturreservaten med åtgärder för att gynna pollinerare och förstärka biologisk mångfald.
  • Under 2020, 2021 och 2022 driver kommunen ett LONA-projekt kring pollinering med bidrag från Länsstyrelsen (Lokala naturvårdssatsningen).
  • Inom park- och naturskötsel visar Sollentuna vad man kan göra på mindre ytor och hur boendeföreningar, andra föreningar och enskilda fastighetsägare kan bidra för att öka den biologiska mångfalden.
  • Ett komplement till blomrika gräsytor är blommande buskar och träd som ökar utbudet av nektar och pollen. Det ger en förstärkning av mängden blommor och kan också förlänga säsongen tex genom vårblommande buskar.
  • För att skapa bra boplatser för fortplantning och skydd har vi anlagt nya sandbäddar och placerat ut död ved (främst lövträdsstammar) i soliga och varma lägen. Där det finns naturliga bra sandmarker är det också viktigt att miljön är solbelyst och att sanden ligger öppen så att insekterna kan gräva sina bogångar till ägg och larver. Den biologiska mångfalden gynnas också av att vi lämnar kvar döda träd och grenar ute i naturen. Om vi städar bort det som naturligt faller ner så blir det bostadsbrist i naturen.
Total
0
Shares